...Miasto stołeczne niegdyś ziemi sanockiej. Tu bywały sejmiki elekcyalne, sądy ziemskie i grodzkie; kontrakty na Nawrócenie ś. Pawła bardzo liczne, podczas których zabito tu ś. p. JW. Załuskiego, kuchmistrza koronnego w kancelaryi, gdy wszczął tumult, rozbraniającego.  Były tu w zamku murowanym akta ziemskie, grodzkie i podkomorskie. Więcej niż od wieku to starostwo było hrabiów Mniszchów. Kościół farny pogorzał, nabożeństwo farne przeniesione do kościoła XX. Franciszkanów, przy którym mają klasztor. Tu jest cerkiew, która ma tytuł katedry biskupiej. Był tu i konsystorz biskupa przemyskiego ruskiego...

"GEOGRAFIA albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi" Ewaryst Andrzej hr. Kuropatnicki, Lwów 1858