Dziedzictwo kulturowe Zjednoczonej Europy

na przykładzie bieszczadzkich cerkwiCel edukacyjny projektu:
1. Ukazanie piękna bieszczadzkiego krajobrazu.
2. Zapoznanie z historią i dokumentującymi ją źródłami.
3. Dostrzeganie piękna i charakterystycznych cech budowli sakralnych.
4. Wyrażanie siebie poprzez twórczość (rysunek, poezję, prozę, fotografię).
5. Umiejętność wędrowania i szukania śladów historii w terenie.
6. Doskonalenie obsługi komputera, wykorzystanie nabytych umiejętności do edycji tekstów, obróbki grafiki.

Projekt skierowany jest do grupy uczniów przejawiających uzdolnienia plastyczne, literackie, fotograficzne i informatyczne.
W zajęciach boirą udział uczniowie klas II...V - uzdolnieni humanistycznie i plastycznie, oraz interesujący się fotografią, ekologią, turystyką i informatyką. Nabór odbył się poprzez rozmowę kwalifikacyjną.
Został podzielony na 3 etapy.
Etap I
Zajęcia w szkole podczas których uczniowie uzyskają wiadomości dotyczące historii stron rodzinnych, odbędą kurs platyczny przygotowujący do szkicowania w terenie.
Etap II
Wycieczki w plener. Szukanie śladów nieistniejących i zwiedzanie obecnych cerkwi, dokumentowanie (zdjęcia, szkice plastyczne, opisy).
Etap III Opracownie zebranych materiałów. Wykonanie albumów, szkicowników, tomików poezji i innych form wypowiedzi. Ekspozycja zdjęć.

Projekt realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu przez:
Anna Domin - nauczycielka nauczania początkowego,
Monika Fraczek - nauczycielka języka polskiego.

Tematy, formy i metody prowadzenia zajęć:
1. Historia bieszczadzkich cerkwi (zajęcia w szkole w oparciu o materiały bibliograficzne, spotkania z ciekawymi ludźmi) - twórcy literatury, artyści ludowi.
2. Architektura sakralna (spotkanie ze studentami architektury).
3. Dziedzictwo kulturowe - ocalić od zapomnienia (spotkanie ze studentami kulturoznawstwa).
4. Warsztaty poetyckie i plastyczne.
5. Opracowanie materiałów plenerowych w szkolnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów: Word, Excel, Power Paint, Publisher. Skanowanie i obróbka cyfrowa.
6. Wykorzystanie materiałów do konstrukcji szkolnego serwisu WWW.
7. Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości i prezentacja dokonań uczniów.

Przykładowy scenariusz zajęć:
temat: Poznanie historii cerkwi w Zagórzu.
1. Krótki rys historyczny Zagórza, obiektów sakralnych, w tym zagórskiej cerkwi. Losy cerkwi po 1946 roku.
2. Obcowanie z naturą, jej pięknem i spokojem przywraca nam siły i pogodę ducha - Jan Paweł II.
3. Spacer po Starym Zagórzu. Spotkanie z opiekunem obiektu. Zwiedzanie zabytkowej cerkwi. Pytania dotyczące wystroju wnętrza, obrządku wschodniego - ekumenia. Akceptacja odmienności, współistnienie kultur.
4. Szkicowanie i fotografowanie obiektu.
Czas trwania: 5 godz.
Cele: Po zajęciach uczniowie powinni:
1. posiadać rozbudzone uczucie przynależności do środowiska lokalnego
2. mieć wykształconą postawę szacunku dla dobra kulturalnego regionu
3. przyjąć kreatywną postawę wobec sztuk plastycznych
4. zgromadzić materiały i dokumentację


Harmonogram
lp temat data godz
1 Spotkanie z poetą Janem Szelcem. Zainspirowanie dzieci do samodzielnej twórczości literackiej. 18-02-2005 2
2 Wprowadzenie do rysunku architektonicznego z przybliżeniem zasad perspektywy. Przygotowanie do szkicowanie w terenie. Zajęcia ze studentką architektury Małgorzatą Domin. 18-02-2005 2
3 Malowanie ikon metodą tradycyjną. Zajęcia prowadzone przez ikonopisarkę Agnieszkę Marosz. 25-02-2005 3
4 Spotkanie ze studentem kulturoznastwa Bartoszem Wroną - Bojkowie i Łemkowie, losy cerkwi po 46 roku. 04-03-2005 1
5 Przypomnienie zasad róznych form wypowiedzi - zajęcia z p. Anna Domin i p. Moniką Fraczek. 04-03-2005 1
6 Wycieczka do Muzeum Historycznego w Sanoku. Lekcja muzealn. Zapoznanie ze zbiorem ikon. 11-03-2005 2
7 Zwiedzanie pracowni ikon im. Św. Łukasza w Sanoku. Malowanie na drewnie. 18-03-2005 2
8 Wycieczka do Zagórza. Zwiedzanie cerkwi. Spotkanie z popem. Fotografowanie obiektu i malowanie w terenie pod nadzorem artystki malarki p. Bolanowskiej (matka uczennicy klasy II B) 02-04-2005 4
9 Wycieczka do Olchowiec. Zwiedzanie obiektu sakralnego (dawnej cerkwi grekokatolickiej). Spotkanie z księdzem Mariuszem Śliwa. Szkicowanie obiektu pod okiem studentki architektury Małgorzaty Domin. 08-04-2005 4
10 Wycieczka do Ulucza. Zapoznanie się z historią obiektu - filią MBL w Sanoku. Zwiedzanie cerkwi. Oglądanie wyposażenia (ikonostasu). Dokumentowanie obiektu. 15-04-2005 5
11 Zajęcia w szkole. Opracowanie zebranych materiałów. Wykonanie szkicowników. 23-04-2005 2
12 Zajęcia w szkole. Opracowanie zebranych materiałów. Wykonanie dokumentacji. 07-05-2005 2
13 Wycieczka w Bieszczady szlakiem ikon. Oglądanie i fotografowanie starych, bojkowskich cerkiewek. 14-05-2005 -
14 Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości i prezentacja na forum szkoły dokonań uczniów. 21-05-2005 -


Opinie rodziców

Opinie dzieciProjekt realizowany w ramach Akademii "Szkoła z klasą".
Wykorzystanie materiałów bez zgody autorów jest zabronione.


Czytelnia

Galeria

Kontakt